WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013
"ДЕВЕЛ ПРОДЖЕКТ"С ООД извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор, съгласно Лиценз N: ЛК - 00792/01.11.2012г


Оценка за съответствие на проектите - проверка за съответствие със:
 • предвижданията на подробния устройствен план
 • правилата и нормативите за устройство на територията
 • изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ
 • взаимната съгласуваност между частите на проекта
 • пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления
 • изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива
 • други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива
 • изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството, съобразно действащата законова уредба


включително може да изпълнява:
 • прединвестиционни проучвания
 • подготовка на проектантския процес
 • както и други дейности - предмет на договори


Строителен надзор - Извършва,  упражнява контрол и носи отговорност за:
 • законосъобразно започване на строежа
 • осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 • осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителствот
 • недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството
 • координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация,
 • контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството
 • подготовка на окончателен доклад до възложителя
 • подготовка въвеждането в експлоатация на строителтия обект
 • подготовка на технически паспорти
 • подготовка на енергийни паспорти