Лицензи и сертификати
Централен професионален
регистър на строителя
Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради
Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор
Център за професионално обучение
Списък на външни експерти, които могат да участват в извършването на одит при условията на Глава IX от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката
WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013
Други лицензи и сертификати