12.01.2009 г.                 Регистрация на „Алфа Енерджи Девня”  ЕООД

27.12.2010 г.                  Преобразуване на Дружеството в Дружество с ограничена отговорност
                                        и промяна на фирменото наименование от„Алфа Енерджи Девня” ЕООД
                                        на "Соларпро-С" ООД
06.07.2012 г.                Промяна на фирменото наименование от "Соларпро - С" ООД
                                      на "Девел Проджектс" ООД.
История
WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012
01.02.2022 г.                   ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС ООД, гр. Варна, има инвестиционно намерение
                                      за изграждане на директен разпределителен газопровод от ГРС - Добрич до
                                      газова електроцентрала с горивна мощност 20 MW, намираща се
                                      в ПИ 72624.156.27 по КК и КР на гр. Добрич.

                                          Настоящата информация се публикува съгласно изискванията
                                      на чл.95, ал.1 от ЗООС.