Слънчево-енергиен одит               

  • Оглед на терени и оценка на наличната инфраструктура;               
  • Оценка на слънчевия потенциал, обработка на данни чрез PVGIS, база данни Meteonorm и софтуерния продукт PVSYST;               
  • Определяне на годишното  производство на електрическа  енергия;               
  • Изготвяне на Доклади по Наредба 16-27 от 22.01.2008 за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници               
 
             

Проектиране               

1. Подготовка на Задания за проектиране, въз основа на:

  • Топографски и геоложки проучвания;
  • Изследване на почвите;
  • Избор на оптимална ориентация на модулите;
  • Избор на фотоволтаична системна конфигурация;
  • Избор на схема за присъединяване към електропреносната мрежа;

2. Осигуряване на необходимите проектни части за издаване и/или промяна на  разрешение за строеж за изграждане на ФЕЦ

3. Оптимизиране на вече разработени проекти            

WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013