ГАРАНЦИИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЦЕНТРАЛАТА, ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА:       
       
     Системни услуги

1. Постоянен мониторинг на работата на Централата, 365 дни в годината, осигурено от DAS   

2. Обработка на данни   

3. Визуални проверки   

 • Оглед на AC част, съоръженията за присъединяване       
 • Модули       
 • Носеща конструкция       
 • Кабели       
 • Метеорологична станция       
 • Проектна част       
 • Строителна част       

4. Планови дейности/профилактика   

 • Трафопостове, трансформатори, КРУ, релейна защита       
 • Инвертор       
 • Табла       
 • Метеостанция       
 • Заземителна инсталация       

5. Услуги по коригираща поддръжка   

 • Дейности във връзка с констатирани дефекти, свързани с проектирането и монтажа по Договора за проектиране, доставка и строителство на ФЕЦ       
 • Дейности във връзка с дефекти, свързани с експлоатацията на ФЕЦ       
 • Дейности във връзка с поддържане в наличност и организация доставките на договорените резервни части съгласно Договор за ПЕ       

6. Допълнителни услуги   

 • Поддръжка на тревните площи        
 • Поддръжка на PV модулите       

     Други услуги   

 • Консултации и съдействие на Възложителя   
 • Доклади   
 • Изготвяне на дневни товарови графици относно очакваното почасово производство за следващия ден в обхват, съгласно чл.199 във връзка с чл.70 от ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия*, както и почасови графици за прогнозното производство на енергия съгл. чл.200 от ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия   
 • Енергийно счетоводство - анализ, контрол и фактуриране на произведените количества ел.енергия, Гаранции за произход   
 • Финансово счетоводство съгл. Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти: Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП) или МСФО (Международни стандарти за финансово отчитане) (IFRS).   
 • Счетоводно и данъчно обслужване   
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване
WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013